top of page
img_story01.png

戰爭女神的姿態

【介紹】

- 女神的姿態為輔助防具,可以獲得額外能力加成

- 升階時失敗道具會消失

 

【如何取得】

- 奇岩地監1~4樓怪物會掉落隨機的 升階符文

- 5個符文可以前往道具製作合成1個【初始】戰鬥姿態

- 200個符文可以合成1個 戰爭女神的姿態隨機袋

【能力介紹】

          【初始】戰鬥姿態 : Hp+10 , Mp+10 

          【一階】戰鬥姿態 : Hp+10 , Mp+10

          【二階】戰鬥姿態 : Hp+10 , Mp+10

          【三階】戰鬥姿態 : Hp+10 , Mp+10

          【四階】戰鬥姿態 : Hp+20 , Mp+20

          【五階】戰鬥姿態 : Hp+30 , Mp+20

          【六階】戰鬥姿態 : Hp+40 , Mp+20

          【七階】戰鬥姿態 : Hp+50 , Mp+20 , 額外攻擊+1 , 遠距離攻擊+1

          【八階】戰鬥姿態 : Hp+70 , Mp+20 , 額外攻擊+3 , 遠距離攻擊+3 , 魔攻+1

          【九階】戰鬥姿態 : Hp+100 , Mp+30 , 額外攻擊+5 , 遠距離攻擊+5 , 魔攻+2 , 

                                            力量+1 , 敏捷+1 , 智力+1

          【初始】防禦姿態 : Hp+10 , Mp+10 

          【一階】防禦姿態 : Hp+10 , Mp+10

          【二階】防禦姿態 : Hp+10 , Mp+10

          【三階】防禦姿態 : Hp+10 , Mp+10

          【四階】防禦姿態 : Hp+20 , Mp+20

          【五階】防禦姿態 : Hp+30 , Mp+20

          【六階】防禦姿態 : Hp+40 , Mp+20

          【七階】防禦姿態 : Hp+50 , Mp+20 , 體力回復量+1 , 魔力回復量+1 , 

                                            火屬性抗性+5 , 水屬性抗性+5 , 風屬性抗性+5 , 地屬性抗性+5

          【八階】防禦姿態 : Hp+70 , Mp+20 , 體力回復量+3 , 魔力回復量+3 , 

                                            火屬性抗性+15 , 水屬性抗性+15 , 風屬性抗性+15 , 

                                            地屬性抗性+15 , 傷害減免+1

          【九階】防禦姿態 : Hp+100 , Mp+30 , 體力回復量+5 , 魔力回復量+5 , 

                                            火屬性抗性+30 , 水屬性抗性+30 , 風屬性抗性+30 , 

                                            地屬性抗性+30 , 傷害減免+3

155308eorpvyx3tdfrlxd1.png
155309aw7tab39f7902jzk.png
bottom of page