top of page
img_story01.png

女神的手套

【介紹】

- 女神的手套為手套防具

- 利用合成的方式進行升階

 

【如何取得】

- 全服怪物機率性掉落 女神的防具寶箱 內隨機開出

【強化介紹】

- 使用 對盔甲施法的卷軸 強化手套

- +7【初始】可升級至 +0【一階】

- +8【一階可升級至 +0【二階】

- +8【二階可升級至 +0【三階】

- +9【三階可升級至 +0【滿階】

【能力介紹】

        【初始】戰爭女神的手套 : 安定值4 , Ac-0 , 力量+1 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+2

        【一階】戰爭女神的手套 : 安定值4 , Ac-2 , 力量+1 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+4

        【二階】戰爭女神的手套 : 安定值4 , Ac-3 , 力量+2 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+6

        【三階】戰爭女神的手套 : 安定值4 , Ac-4 , 力量+2 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+8

        【滿階】戰爭女神的手套 : 安定值4 , Ac-5 , 力量+3 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+10

        【初始】大地女神的手套 : 安定值4 , Ac-0 , 敏捷+1 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+2

        【一階】大地女神的手套 : 安定值4 , Ac-2 , 敏捷+1 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+4

        【二階】大地女神的手套 : 安定值4 , Ac-3 , 敏捷+2 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+6

        【三階】大地女神的手套 : 安定值4 , Ac-4 , 敏捷+2 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+8

        【滿階】大地女神的手套 : 安定值4 , Ac-5 , 敏捷+3 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+10

        【初始】智慧女神的手套 : 安定值4 , Ac-0 , 智力+1 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+2

        【一階】智慧女神的手套 : 安定值4 , Ac-2 , 智力+1 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+4

        【二階】智慧女神的手套 : 安定值4 , Ac-3 , 智力+2 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+6

        【三階】智慧女神的手套 : 安定值4 , Ac-4 , 智力+2 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+8

        【滿階】智慧女神的手套 : 安定值4 , Ac-5 , 智力+3 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2 , Mr+10

          

a622.jpg
a622.jpg
a622.jpg
a622.jpg
螢幕擷取畫面 2022-08-08 223034.png
a619.jpg
a619.jpg
螢幕擷取畫面 2022-08-08 223034.png
a619.jpg
a619.jpg
a620.jpg
a620.jpg
a620.jpg
螢幕擷取畫面 2022-08-08 223034.png
a620.jpg
bottom of page