top of page
img_story01.png

女神的斗篷

【介紹】

- 女神的斗篷為披風防具

- 初始~滿階 失敗 消失

 

【如何取得】

- 象牙塔4樓~8樓怪物機率性掉落 女神的斗篷寶箱 內隨機開出

【強化介紹】

- 初始~五階 需要使用 【普通】女神的斗篷升階卷

- 五階~滿階 需要使用 【神聖】女神的斗篷升階卷

- 神聖卷可至製作Npc以3張普通卷製作

​- 普通卷可至雜貨商人購買 分解槌      敲擊【初始】階級斗篷獲得

【能力介紹】

        【初始】智慧女神的斗篷 : Ac-2

        【一階】智慧女神的斗篷 : Ac-3 , Mr+12 , Hp+5 , Mp+5

        【二階】智慧女神的斗篷 : Ac-4 , Mr+14 , Hp+10 , Mp+10

        【三階】智慧女神的斗篷 : Ac-5 , Mr+16 , Hp+15 , Mp+15

        【四階】智慧女神的斗篷 : Ac-6 , Mr+18 , Hp+20 , Mp+20

        【五階】智慧女神的斗篷 : Ac-7 , Mr+20 , Hp+30 , Mp+25

        【六階】智慧女神的斗篷 : Ac-8 , Mr+23 , Hp+40 , Mp+25

        【七階】智慧女神的斗篷 : Ac-9 , Mr+26 , Hp+60 , Mp+30

        【八階】智慧女神的斗篷 : Ac-10 , Mr+29 , Hp+80 , Mp+40

        【滿階】智慧女神的斗篷 : Ac-11 , Mr+35 , Hp+100 , Mp+50

        【初始】大地女神的斗篷 : Ac-2

        【一階】大地女神的斗篷 : Ac-3 , Hp+5 , Mp+5 , 傷害減免+1

        【二階】大地女神的斗篷 : Ac-4 , Hp+10 , Mp+10 , 傷害減免+1

        【三階】大地女神的斗篷 : Ac-5 , Hp+15 , Mp+15 , 傷害減免+2

        【四階】大地女神的斗篷 : Ac-6 , Hp+20 , Mp+20 , 傷害減免+2

        【五階】大地女神的斗篷 : Ac-7 , Hp+30 , Mp+25 , 傷害減免+3

        【六階】大地女神的斗篷 : Ac-8 , Hp+40 , Mp+25 , 傷害減免+4

        【七階】大地女神的斗篷 : Ac-9 , Hp+60 , Mp+30 , 傷害減免+5

        【八階】大地女神的斗篷 : Ac-10 , Hp+80 , Mp+40 , 傷害減免+6

        【滿階】大地女神的斗篷 : Ac-11 , Hp+100 , Mp+50 , 傷害減免+10

        【初始】戰爭女神的斗篷 : Ac-2

        【一階】戰爭女神的斗篷 : Ac-2 , PVP傷害+2 , PVP傷害減免+2

        【二階】戰爭女神的斗篷 : Ac-2 , PVP傷害+2 , PVP傷害減免+2

        【三階】戰爭女神的斗篷 : Ac-2 , PVP傷害+4 , PVP傷害減免+4

        【四階】戰爭女神的斗篷 : Ac-2 , PVP傷害+4 , PVP傷害減免+4

        【五階】戰爭女神的斗篷 : Ac-2 , PVP傷害+6 , PVP傷害減免+6

        【六階】戰爭女神的斗篷Ac-2 , PVP傷害+8 , PVP傷害減免+8

        【七階】戰爭女神的斗篷Ac-2 , PVP傷害+10 , PVP傷害減免+10

        【八階】戰爭女神的斗篷Ac-2 , PVP傷害+12 , PVP傷害減免+12

        【滿階】戰爭女神的斗篷Ac-2 , PVP傷害+20 , PVP傷害減免+20

        【初始】恩典女神的斗篷 : Ac-2

        【一階】恩典女神的斗篷 : Ac-3 , Hp+5 , Mp+5 , 昏迷耐性+1

        【二階】恩典女神的斗篷 : Ac-4 , Hp+10 , Mp+10 , 昏迷耐性+1

        【三階】恩典女神的斗篷 : Ac-5 , Hp+15 , Mp+15 , 昏迷耐性+1

        【四階】恩典女神的斗篷 : Ac-6 , Hp+20 , Mp+20 , 昏迷耐性+2

        【五階】恩典女神的斗篷 : Ac-7 , Hp+30 , Mp+25 , 昏迷耐性+2

        【六階】恩典女神的斗篷 : Ac-8 , Hp+40 , Mp+25 , 昏迷耐性+2

        【七階】恩典女神的斗篷 : Ac-9 , Hp+60 , Mp+30 , 昏迷耐性+3

        【八階】恩典女神的斗篷 : Ac-10 , Hp+80 , Mp+40 , 昏迷耐性+3

        【滿階】恩典女神的斗篷 : Ac-11 , Hp+100 , Mp+50 , 昏迷耐性+5

螢幕擷取畫面 2022-08-08 125928.png
螢幕擷取畫面 2022-08-08 125943.png
螢幕擷取畫面 2022-08-08 130630.png
a894.jpg
a898.jpg
a896.jpg
a900.jpg
a893.jpg
a897.jpg
a895.jpg
a899.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a898.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a900.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a897.jpg
a899.jpg
a899.jpg
a899.jpg
a899.jpg
a899.jpg
a899.jpg
a899.jpg
a899.jpg
bottom of page